Contact Us

홈 > 학부 소개 > Contact Us


 

 

 

  1. 공공인재학부 사무실  

        - 전화 : 02-2287-5399 or 02-2287-5187

       - 팩스 : 02-2287-0061

       - 이메일 : deppub@smu.ac.kr

       - 주소 : 서울시 종로구 홍지문2길 20 (우:110-743) 상명대학교 공공인재학부 사무실

 

 

  2. 인문사회과학대학 사무실  

          - 전화 : 02-2287-5399

       - 팩스 : 02-2287-0062

       - 이메일 : hschung@smu.ac.kr

       - 주소 : 서울시 종로구 홍지문2길 20 (우:110-743) 상명대학교 인문사회과학대학 사무실

 

 

  3. 오시는 길  /  캠퍼스 맵    

  
  road map